6 listopada kolejne szkolenie z cyklu Vademecum Inwestora

24 października 2018
posiedzenie zarządu PZFD (48)
Kolejny, trzeci blok szkoleniowy z cyklu Vademecum Inwestora odbędzie się 6 listopada w Warszawie.

Tematem szkolenia będzie Wykonawstwo (proces projektowania oraz proces budowlany) w ujęciu cywilnoprawnym, podatkowym i finansowym.

Prowadzący: 
• Artur Lisicki – radca prawny, senior managing associate, Deloitte Legal; 
• Piotr Maculewicz – doradca podatkowy, senior manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe; 
• Krzysztof Wilk – doradca podatkowy, dyrektor, Deloitte Doradztwo Podatkowe; 
• Łukasz Michorowski – dyrektor, Deloitte Audit Real Estate.

Szczegółowe zagadnienia: 

Aspekty prawne: 
• Wybrane systemy realizacji inwestycji: system tradycyjny, design & build, DMA;
• Sposób wyboru wykonawcy (oferta, przetarg);
• Umowa o prace projektowe – uregulowania kodeksowe, praktyczne aspekty, prawa autorskie;
• Umowa o roboty budowlane: regulacje kodeksowe, zasady dot. rozliczenia umowy, zabezpieczenie, rękojmia i gwarancja. 

Aspekty podatkowe i finansowe: 
• doradztwo w zakresie dokumentacji budowlanej, koszty usług doradczych związanych z inwestycją, koszty akcji marketingowych, koszty obsługi księgowej realizacji projektu etc.;
• Moment rozpoznania wydatków ponoszonych w procesie planistycznym w kosztach uzyskania przychodów (m.in. koszty pozwoleń na budowę, koszty prac geodezyjnych, pozostałe koszty administracyjne); 
• Odwrócony VAT na usługach budowlanych – kiedy znajduje zastosowanie; 
• Kaucje gwarancyjne (kaucja dobrego wykonania) i ich ujęcie na gruncie podatkowym; 
• Koszty i opłaty sądowe na gruncie podatku dochodowego; 
• Kary umowne na gruncie podatkowym; 
• Rozliczenie inwestycji dla celów podatkowych – ustalenie wartości początkowej środka trwałego: alokacja wartości pomiędzy wyodrębnione środki trwałe; rozliczenie kosztów finansowych; 
• Ustalenie podstawy kalkulacji dla celu obliczenia podatku od nieruchomości; 
• Kwestie księgowe związane z procesem inwestycyjnym: moment i charakter kapitalizowanych kosztów, koszty komercjalizacji, ujęcie kosztów „fit out”, początkowe ujęcie i wycena inwestycji. 

Szkolenia z cyklu Vademecum Inwestora dedykowane są deweloperom komercyjnym.

Zapisy pod adresem: komercyjni@pzfd.pl