Szkolenia deweloperskie

Polski Związek Firm Deweloperskich regularnie organizuje Grupy Tematyczne, czyli cykliczne szkolenia dla pracowników firm członkowskich, zrzeszonych w naszej organizacji. Szkolenia mają dostarczać specjalistom z różnych działów, platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii i przyjmują formę uwzględniającą potrzeby uczestników spotkań (wykłady, analiza aktów prawnych i zachodzących zmian, analiza przypadków, dyskusje). Prelegentami spotkań są uznani eksperci w danej dziedzinie.

Obecnie PZFD prowadzi cztery Grupy Tematyczne – Grupę Prawną, Grupę Marketingową, Grupę Techniczną, Grupę Finansową, Grupę Komercyjną oraz Grupę Menadżerską. Spotkania odbywają się w największych miastach w Polsce – w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu czy we Wrocławiu. Ciągły rozwój organizacji zwiastuje rozszerzenie oferty szkoleniowej o kolejne Grupy Tematyczne.  
Image description
Grupa Prawna
Jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych Grup Tematycznych, organizowanych przez PZFD. Jej uczestnikami są pracownicy, świadczący usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw z branży deweloperskiej. Szkolenia Grupy Prawnej to okazja do dyskusji na temat różnorodnych problemów prawnych, pojawiających się na drodze deweloperów oraz szansa na omówienie sposobów radzenia sobie z nimi i przygotowanie się do zmian. Gośćmi i prelegentami Grup Prawnych są często reprezentacje środowisk bankowych, notarialnych, a także przedstawiciele administracji rządowej.

Przykładowa tematyka szkoleń Grup Prawnych:
1. Rewolucyjne zmiany prawie o ochronie danych osobowych.
2. Zagrożenia wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Znaczenie ustawy o kredycie hipotecznym dla branży deweloperskiej.
4. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
5. Nowe zasady wycinki drzew dla przedsiębiorców
6. Negocjacje umowy cesji z bankiem z perspektywy dewelopera.
7. Główne problemy i zagrożenia tzw. ustawy inwestycyjnej i postulowane kierunki zmian w projekcie.
8. 5-letnia rękojmia oraz gwarancja. Rewolucja czy ewolucja?
9. Relacja ustawy o prawach konsumenta do ustawy deweloperskiej.
10. Specustawa mieszkaniowa – praktyczne aspekty dla branży.
11. Projekt nowelizacji Ustawy deweloperskiej przygotowany przez UOKiK.

Image description
Grupa Techniczna
Na szkoleniach Grupy Technicznej poruszamy kwestie związane z warunkami technicznymi budynków oraz ich usytuowaniem. Uczestnikami szkoleń są osoby z działów, odpowiadających za techniczne przygotowanie inwestycji do użytkowania.

Przykładowa tematyka szkoleń Grup Technicznych:
1. Zmiany zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Uzyskiwanie decyzji środowiskowych przy realizacji deweloperskich działań inwestycyjnych.
3. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych.
4. Prawidłowe obliczanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
5. Akustyka budowlana – wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych.
6. Upowszechnienie w kraju taniego, masowego budownictwa wielorodzinnego bez szkody dla jakości i funkcjonalności mieszkań.
7. Efektywność energetyczna a koszty inwestycyjne budynków mieszkaniowych i komercyjnych według wymagań obowiązujących od 2017 roku.

Image description
Grupa Marketingowa
Szkolenia Grupy Marketingowej gromadzą pracowników działów marketingowych firm deweloperskich, zrzeszonych w PZFD. Tematyka szkoleń obejmuje wszelkie kwestie związane z marketingową aktywnością firm. Uczestnicy spotkań mają okazję spotkać się z ekspertami w dziedzinie PRu i marketingu, poznać najnowsze trendy i dostosować działalność firmy do ich wymogów.

Przykładowa tematyka szkoleń Grupy Marketingowej:
1. Internetowe narzędzia do analizy grupy docelowej.
2. Ochrona danych osobowych w procesach marketingowych w na rynku firm deweloperskich – case study.
3. Trendy w marketingu internetowym dla branży nieruchomości
4. Jak połączyć marketing ze sprzedażą?
5. Jak uniknąć wpadania w schematy komunikacji marketingowej? Jak tworzyć kreatywny marketing?
6. Sztuka wystąpień publicznych.
7. Relacje firmy deweloperskiej z mediami.

Image description
Grupa Finansowa
Szkolenia Grupy Finansowej podejmują tematykę finansowania działalności deweloperskiej. Dzięki spotkaniom Grupy Finansowej, pracownicy działów finansowych członków PZFD mają okazję porównać warunki finansowe w firmach deweloperskich i omówić towarzyszące im problemy.

Przykładowa tematyka szkoleń Grupy Finansowej:
1. Zasady rozliczania zakończonej inwestycji deweloperskiej zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości oraz ustawą o rachunkowości.
2. Split payment, czyli model podzielonej płatności podatku VAT.
3. Zmiany w przepisach podatkowych (CIT i PIT), które mogą mieć wpływ na branżę deweloperską.
4. Branżowe zagadnienia podatkowe i zmiany w prawie podatkowym.
5. Branżowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe. 
Image description
Grupa Komercyjna

Szkolenia Grupy Komercyjne dedykowane są pracownikom firm deweloperskich, budujących biurowce, galerie handlowe, magazyny czy parkingi. Podejmowane na szkoleniach zagadnienia dotyczą kwestii związanych z działalnością deweloperów komercyjnych.
Przykładowa tematyka szkoleń Grupy Komercyjnej:
1. Umowa sprzedaży nieruchomości – praktyczne aspekty prawne, podatkowe i finansowe.
2. Due diligence nieruchomości (prawne, podatkowe, finansowe).
3. Wykonawstwo (proces projektowania oraz proces budowlany) w ujęciu cywilnoprawnym, podatkowym i finansowym.
4. Komercjalizacja nieruchomości (najem powierzchni komercyjnej).
 
Image description
Grupa Menadżerska

Nowy cykl szkoleń – Grupa Menadżerska dedykowana jest członkom zarządu i kadrze zarządzającej firm deweloperskich, zrzeszonych w PZFD. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie kwestii budowania i zarządzenia zespołem, metod motywowania pracowników, doskonalenia umiejętności menadżerskich, rozwoju zdolności przywódczych, itp. 
Image description
Skontaktuj się z nami!

Rafał Kus – Zastępca Dyrektora Generalnego PZFD 
rafal.kus@pzfd.pl 
723 123 914