Umowa deweloperska pozwoli korzystać z ulgi w PIT

06 marca 2018
posiedzenie zarządu PZFD (16)
Kolejny już tegoroczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, tym razem z dnia 16 lutego 2018 r. (sygn. II FSK 413/16), potwierdza, że kwoty uiszczone deweloperowi na poczet ceny zakupu mieszkania są objęte ulgą w podatku dochodowym od osób fizycznych , nawet jeśli umowa przenosząca własność została zawarta dużo później. Wcześniej podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. II FSK 3510/17).

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że wykładnia przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że wolny od podatku jest nie tylko dochód wydatkowany na definitywne i ostateczne nabycie nieruchomości, to znaczy skutkujące przeniesieniem własności (w terminie dwóch lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do odpłatnego zbycia), ale również wydatkowany w celu zmierzającym do finalnego nabycia własności, czyli w m.in. w oparciu o umowę deweloperską.  

Prezentowane powyżej stanowisko jest w całości zgodne z tym, jakie prezentował wielokrotnie PZFD, wskazując, że do skorzystania z ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest wydatkowanie pieniędzy na cele mieszkaniowe, np. w związku z umową deweloperską, a nie faktyczne przeniesienie własności. 

PZFD przygotowuje również wniosek do Ministerstwa Finansów o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w zakresie ww. ulg w PIT,  co łącznie z przywołanymi wyrokami NSA pozwoli uniknąć pojawiających się rozbieżności, powodujących różnorodne kształtowanie sytuacji prawnej podatników.