Kolejny pomyślny wyrok WSA dot. wydawania decyzji WZ na część działki

01 września 2021
Kopia Kopia Opinia-13
Istotną barierą w realizowaniu przedsięwzięć deweloperskich stanowi praktyka organów administracji publicznej, polegająca na odmowie ustalenia warunków zabudowy w sytuacji, gdy inwestor jako „teren inwestycji” wskaże w swoim wniosku tylko część działki ewidencyjnej. Podzielone w tej kwestii są zarówno poszczególne starostwa jak i sądy administracyjne. Twarde stanowisko w sprawach zajmowało natomiast SKO, konsekwentnie niedopuszczające do wydawania decyzji WZ, gdy teren inwestycji nie pokrywa się z działką lub kilkoma działkami ewidencyjnymi.

W ostatnim czasie obserwujemy jednak pozytywną i w naszej oceni prawidłową tendencję orzeczniczą. Sądy wskazują, że ustawodawca – w art. 61 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wyraźnie rozróżnia pojęcia „terenu” oraz „działki ewidencyjnej”. Tym samym, teren inwestycji może zostać wyznaczony liniami rozgraniczającymi w taki sposób, że swoim zakresem obejmować będzie powierzchnię stanowiącą tylko część działki ewidencyjnej. Sąd odpiera również przewijającą się w orzecznictwie argumentacje, jakoby wyodrębnienie części działki na potrzeby inwestycji stanowiło próbę obejścia prawa w zakresie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zdaniem składu orzeczniczego, ta część działki mogłaby przecież stanowić samodzielną działkę ewidencyjną, w granicach której zamykałby się wówczas teren inwestycji.

Wyrok zapadł w WSA, w sprawie o sygn. VII SA/Wa 201/21. Tożsame stanowisko zajmował również NSA w sprawach o sygn. II OSK 1693/19 oraz II OSK 2666/16. Dysponujemy również interpretacją ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wydanej w dniu 24 sierpnia 2018 r. na podstawie zapytania PZFD. Wskazano w niej, że z obowiązujących przepisów prawnych nie wynika, że warunki zabudowy mogą zostać ustalone wyłącznie dla całej działki ewidencyjnej.

To przykład jednej z wielu spraw, które monitorujemy dla Państwa na bieżąco – pisaliśmy o niej między innymi w pierwszym wydaniu tegorocznego Vademecum Dewelopera.