Podział wieczystoksięgowy nieruchomości – wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozszerzenie uprawnień użytkowników wieczystych

07 października 2020
podzial
Podział wieczystoksięgowy nieruchomości – wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozszerzenie uprawnień użytkowników wieczystych.

Na tle obecnego brzmienia art. 21 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wykształciła się linia orzecznicza, zgodnie z którą uprawnienie do dokonania podziału lub  połączenia nieruchomości przysługuje wyłącznie jej właścicielowi. Tym samym, użytkownik wieczysty planujący wyodrębnić działkę ewidencyjną do osobnej księgi wieczystej jest zobowiązany uzyskać zgodę właściciela gruntu.

Zdaniem PZFD, taka sytuacja stanowi pozaustawowe ograniczenie rozporządzania prawem użytkowania wieczystego, którego granice określa art. 233 KC. Obecne uregulowanie znacznie komplikuje działania związane z komercjalizacją nieruchomości i godzi zarówno w pewność obrotu jak i interesy inwestora.

Jest to o tyle niezrozumiałe, że podział nieruchomości w znaczeniu wieczystoksięgowym bywa oczywistą konsekwencją podziału geodezyjnego, a wyodrębnienie nowej działki geodezyjnej może powodować konieczność jej wyłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej. Jeżeli zatem podział na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wymaga uzyskania zgody właściciela, analogiczne uprawnienie powinno przysługiwać w odniesieniu do podziałów wieczystoksięgowych.

Mając na uwadze powyższe, jako PZFD wystąpiliśmy do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o odpowiednią zmianę art. 21 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, polegającą na przyznaniu użytkownikom wieczystym autonomii w kwestii podziału i łączenia nieruchomości. Z treścią pisma możecie zapoznać się Państwo w strefie członkowskiej pod tym adresem.