Polityka mieszkaniowa

Image description
Jedną z misji Polskiego Związku Firm Deweloperskich jest upowszechnianie prawa każdej rodziny do posiadania własnego mieszkania, jako podstawowego dobra ekonomicznego. Polityka mieszkaniowa państwa ma w tym zakresie ogromne znaczenie, dlatego PZFD chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby programy wsparcia mieszkalnictwa były jak najlepiej dostosowane do realiów rynkowych i odnosiły dzięki temu jak najlepsze rezultaty.

Troska Związku o jakość polityki mieszkaniowej w Polsce jest wyrażana poprzez uczestnictwo ekspertów PZFD w debatach i konferencjach poświęconych temu zagadnieniu. Podczas Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera, którego byliśmy gospodarzem, temat polityki mieszkaniowej państwa został omówiony podczas osobnego panelu dyskusyjnego. Uczestnicy rozmowy analizowali kolejne programy rządowe i odnosili się do dominujących w nich postulatów. Jednym z głównych wniosków ekspertów było to, że rządowe programy mieszkaniowe realizujące politykę mieszkaniową, nigdy nie były realizowane w pełni zgodnie z zapowiedziami, a ich rotacja uniemożliwia długofalowe planowanie. Zdaniem uczestników Kongresu należy skupić się na wsparciu gospodarstw domowych i osób z najniższymi dochodami tak, aby zapewnić im godne mieszkanie.

Do wyzwań polityki mieszkaniowej można zaliczyć również:
  1. mobilizowanie ludzi, rodzin i społeczności lokalnych do aktywności,
  2. premiowanie działania w kierunkach pożądanych i korzystnych dla społeczeństwa,
  3. wspieranie rozwoju kraju, także w wymiarze demograficznym,
  4. zapewnienie spójności budownictwa mieszkaniowego z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  5. przeciwdziałanie i łagodzenie napięć wynikających z cykliczności rynku.
PZFD ma świadomość, że potrzeby mieszkaniowe Polaków nie mogą być zaspokajane wyłącznie przez jeden segment – deweloperski, ponieważ tak ludzie, jak i ich potrzeby, są różne. Polski Związek Firm Deweloperskich szanuje oczekiwania różnych grup społecznych względem polityki mieszkaniowej, dlatego w trakcie debat i konferencji, rozmawiamy z przedstawicielami różnych środowisk, aby wspólnie tworzyć najlepsze i najbardziej optymalne propozycje i rekomendacje.