Stanowiska PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą opiniotwórczą organizacją branżową. Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów Związku, połączonej z doświadczeniem praktycznym i znajomością realiów rynkowych, PZFD już od wielu lat z powodzeniem opiniuje akty prawne wpływające na działalność deweloperską w Polsce. Współpraca podmiotów prywatnych i publicznych na zasadzie wymiany wiedzy i opinii sprawdza się w praktyce zachodnich gospodarek. Ważne jest to, aby polskie standardy kreowania zmian szły z duchem nowoczesnych schematów. Konsultacje społeczne z udziałem ekspertów z różnych dziedzin są kluczem do powstawania dobrze funkcjonującego prawa. M.in. w takich działaniach upatruje swoją rolę PZFD. 

Stanowisko PZFD do ustawy o CIT

Stanowisko PZFD do projektu ustawy z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
PDF

Wspólne stanowisko ws. przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków 

PDF

Stanowisko PZFD do projektu Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich do konsultacji podatkowych w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. 

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich dotyczący projektu o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska). 

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich do ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich ws. Projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich ws. sposobu obliczania minimalnego zwrotu z KZN.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich ws. maksymalnego czynszu normowanego.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich ws. zmiany ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

PDF
PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich ws. ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich ws. opracowania propozycji i założeń nowych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków wypracowanych w podgrupach zespołu doradczego.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie projektu ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku FIrm Deweloperskich w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, datowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku.

PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksuPozytywnie oceniamy wszelkie regulacje definiujące przedmiotowo, nie podmiotowo, podmioty mogące realizować cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa przy wykorzystaniu wsparcia finansowego pochodzącego z szeroko rozumianych źródeł publicznych. W ocenie PZFD do pełnej realizacji ww. celów koniecznie jest wykorzystanie potencjału wszystkich sektorów rynku mieszkaniowego. Popieramy więc wydanie nowej regulacji dot. ww. katalogu.
PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie projektu ustawy o narodowym funduszu mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe

W związku z opublikowaniem na stronie Rządowego Centrum Legislacji Projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe oraz trwającymi konsultacjami publicznymi, Polski Związek Firm Deweloperskich, niniejszym przedkłada stanowisko w sprawie proponowanych zmian.

PZFD, wspierając realizację celu ustawodawcy, który dąży do rozwiązania problemów niskiego stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków, w niniejszym stanowisku proponuje zmiany w treści Projektu, które przyczynią się do stworzenia jak najlepszej legislacji w tym zakresie oraz efektywnego wykorzystania środków publicznych.
PDF

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

PZFD rozumiejąc potrzebę podjęcia działań mających na celu zapewnienie większej kontroli w uzyskiwaniu informacji o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości rolnych oraz ujęcia w prowadzonym rejestrze rzeczywistej powierzchni nieruchomości rolnych stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółek z siedzibą w Polsce, w których cudzoziemcy nabyli albo objęli akcje lub udziały, zgłasza postulat, aby informacje przekazywane przez podmioty objęte zakresem Ustawy nie naruszały tajemnicy przedsiębiorstwa.

Postulujemy zatem, aby katalog dokumentów zawarty w art. 8a Ustawy był przekazywany ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w sposób zapewniający ochronę istotnych danych z umowy, w szczególności takich jak: cena, warunki transakcji, warunki płatności. Dane powinny ograniczać się do elementów, które są niezbędne organom administracji rządowej na potrzeby tworzonego rejestru, a zatem będą to dane wyłącznie dotyczące nabywcy, zbywcy oraz nabywanej nieruchomości, co w ocenie PZFD, jest wystarczające.
PDF

Uwagi Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie projektu ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

W związku z zamieszczeniem na stronie Senatu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk senacki nr 361), Polski Związek Firm Deweloperskich przedkłada uwagi do art. 5 Ustawy oraz propozycję poprawki, które dotyczą zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250).

Proponujemy dodanie, w ramach art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego, drugiego – poza wskazanym już przez samego ustawodawcę ‒ przypadku, który nie będzie stanowić „istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę”. Celem powyższego miałoby być wyeliminowanie konieczności zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku takich zmian, które wprawdzie odnoszą się do planu zagospodarowania działki lub terenu, lecz nie modyfikują go w sposób znaczący czy rzeczywiście istotny.
PDF

Stanowisko Polskiego Związdku Firm Deweloperskich ws. projektu Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 
Walczymy o wykreślenie obowiązku instalowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych
 
W ramach konsultacji publicznych zgłosiliśmy uwagi do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Projekt zawiera rażąco niekorzystne zapisy, nakładające m.in. obowiązek, aby nowe budynki mieszkalne i budynki mieszkalne poddawane gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, posiadały wbudowane okablowanie umożliwiające instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla każdego miejsca parkingowego. Podobnie, zaproponowano, aby wszystkie nowe budynki niemieszkalne oraz istniejące budynki niemieszkalne poddawane gruntownym renowacjom, które posiadają więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, miały zapewnione wyposażenie w punkt ładowania, w proporcji – jedno na dziesięć miejsc parkingowych. Niewątpliwie, wprowadzenie tych przepisów generowałoby nieuzasadniony wzrost kosztów inwestycji, czemu zdecydowanie się sprzeciwiamy.

W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a na szczeblu unijnym nasze działania popiera Europejska Unia Deweloperów (UEPC), której członkiem jesteśmy. Przypomnijmy, że obowiązek tworzenia punktów ładowania samochodów elektrycznych, został usunięty z drugiej wersji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który uwzględnia uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych.
PDF

Uwagi Polskiego Związku Firm Deweloperskich w sprawie projektu Ustawy o zmianie Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw

W związku z opublikowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw, jako PZFD przedkładamy stanowisko
w sprawie proponowanych zmian. W pełni popieramy działania Rządu, które mają na celu racjonalne gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, a w konsekwencji zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub ich trudną sytuację życiową. Z uwagi na powyższe, szczególnie doceniamy wprowadzenie otwartego systemu budownictwa socjalnego. Realizacja przedsięwzięć mających na celu tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z udziałem deweloperów, przyczyni się w znaczący sposób do spełnienia celów ustawy. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie możliwości współpracy między gminami
a deweloperami, pozwoli obniżyć koszty wytwarzania mieszkań na rynku budownictwa socjalnego,  a także  przyspieszy ten proces. Zapewnione zostanie również efektywne wydatkowanie środków publicznych, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia.
 
 
PDF

UWAGI POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH
W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO, USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ USTAWY O FINANSOWYM WSPARCIU TWORZENIA LOKALI SOCJALNYCH, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, NOCLEGOWNI
I DOMÓW DLA BEZDOMNYCH

PZFD pozytywnie odnosi się do idei wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania publicznego zasobu mieszkaniowego, w kształcicie zaproponowanym w Projekcie. Zgadzamy się, że aktualnie obowiązująca ustawa regulująca ten stan rzeczy dopuszczała wiele nadużyć, które w efekcie pozbawiały możliwości skorzystania z lokali mieszkalnych osoby, które najbardziej tego potrzebowały. Już na etapie opiniowania projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego” (NPM), PZFD
w dniu 25 lipca 2016 roku przedłożył stanowisko, w którym ustosunkował się do kierunkowych zmian zaproponowanych przez Rząd, w obszarze regulowanym przez Projekt. Cieszymy się, że Projekt, w swych założeniach i treści spełnia swoje zadanie i ma na celu wyeliminowanie z kręgu podmiotów korzystających z lokali będących w publicznym zasobie mieszkaniowym te osoby, którym z uwagi na dobrą sytuację finansową, nie powinien on przysługiwać.
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKI WS. USTAWY O SPÓŁKACH WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI

W ramach konsultacji publicznych Polski Związek Firm Deweloperskich przedkłada stanowisko w sprawie projektu Ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (REIT). PZFD dostrzega konieczność wprowadzenia do polskiego systemu prawnego regulacji dla spółek rynku wynajmu nieruchomości w rozumieniu projektowanych przepisów. Na zagranicznych rynkach, co podkreślane jest także w uzasadnieniu projektu ustawy, od dawna z powodzeniem funkcjonują regulacje dedykowane spółkom typu REIT. Zagraniczna popularność oraz powszechność podobnych rozwiązań dowodzi zasadności wydania ww. regulacji. Zauważając pozytywny kierunek zmian PZFD postuluje wprowadzenie do projektu zmian, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rynku mieszkaniowego, a zatem objęcie zakres ustawy również nieruchomości mieszkaniowych.           
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU  WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU WYKORZYSTYWANEGO NA CELE MIESZKANIOWE WE WSPÓŁWŁASNOŚĆ GRUNTU – kolejne uwagi

W związku z licznymi wątpliwościami, które budzi skierowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, do konsultacji publicznych projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntu oraz (1) złożeniem w zakreślonym terminie stanowiska Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz (2) uzupełnienia do stanowiska w sprawie proponowanych zmian, w załączonym stanowisku przesyłamy dodatkowe (3) uwagi. Mając na uwadze jak największą kompleksowość projektowanej regulacji pragniemy zasygnalizować jeszcze jeden istotny problem, który nie został przez nas dostrzeżony na wcześniejszym etapie..
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH WS. PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO

Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego opiniujemy przede wszystkim mając na celu ocenę kierunków zmian i założeń systemowych, rozumiejąc że szczegóły poszczególnych zapisów będą jeszcze podlegały modyfikacjom. Ze względu na bardzo szeroki zakres spraw objętych przedmiotowym Projektem oraz ograniczonym czasem na składnie uwag, przewidujemy skierowanie do Ministerstwa uzupełnień do niniejszego stanowiska.
PDF
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU  WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU WYKORZYSTYWANEGO NA CELE MIESZKANIOWE WE WSPÓŁWŁASNOŚĆ GRUNTU

W związku z licznymi wątpliwościami, które budzi skierowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, do konsultacji publicznych projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntu, niniejszym przedstawiamy dodatkowe uwagi.
Uwagi te zostały wypracowane podczas spotkania Grupy Prawnej PZFD, które odbyło się w dniu 20 września 2016 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział  blisko 90 ekspertów, w tym deweloperzy, prawnicy spółek deweloperskich, notariusze, banki oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w charakterze obserwatora. Dostrzeżone w Projekcie problemy będące wynikiem szczegółowej analizy przepisów oraz propozycje zmiany ich treści przedstawimy poniżej.
PDF

ROLA MIESZKALNICTWA W ROZWOJU GOSPODARKI – RAPORT

Celem opracowania jest zaprezentowanie charakteru i intensywności powiązań całej gospodarki z sektorem nieruchomości, przy szczególnym uwzględnieniu sektora mieszkaniowego oraz wykazanie negatywnych skutków rozszerzenia o rynek wtórny rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.
PDF

STANOWISKO W SPRAWIE NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO 

Narodowy Program Mieszkaniowy zawiera dwa główne elementy: diagnozę mieszkaniową, czyli podstawowe problemy polskiego mieszkalnictwa, oraz część zawierającą zapowiedź działań, które podejmie rząd w najbliższych latach. Przedmiotem dogłębnej analizy PZFD była część druga. 
PDF

STANOWISKO PZFD – PROPOZYCJE ZMIAN ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

PDF

STANOWISKO PZFD – PROPOZYCJE ZMIAN ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE CZ. II 

PDF

STANOWISKO PZFD W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA OCENY ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Projekt rozporządzenia ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Skutkiem projektowanej regulacji, w odniesieniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie standardów, może być zmiana statusu niektórych terenów z czystego na zanieczyszczony lub odwrotnie. Efekt ten wynika z modyfikacji dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i w ziemi, co rodzi za sobą duże ryzyko inwestycyjne w postaci zwiększenia kosztów w wyniku remediacji terenów, które
w aktualnym stanie prawnym tego nie wymagają.
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W SPRAWIE ZAKRESU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI

PDF

STANOWISKO PZFD W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS  CYWILNY

Stanowisko odnosi się propozycji zmiany uregulowania odpowiedzialności inwestora (art. 6471 § 5 KC), która przesądzałaby, że inwestor ponosi z wykonawcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, pod warunkiem wyrażenia przez inwestora pisemnej zgody na zawarcie dalszej umowy o roboty budowlane między wykonawcą a podwykonawcą. Wyrażamy aprobatę dla wskazanej propozycji legislacyjnej, która zwiększy transparentność stosunków, a poniższe stanowisko ma na celu przedstawienie argumentów potwierdzających słuszność jej wprowadzenia. Jednocześnie postulujemy o zupełne usunięcie przepisów o solidarnej odpowiedzialności, z uwagi na fakt, że nie znajdują one swego uzasadnienia i prowadzą do braku równości stron. Podwykonawcy nie dokonują bowiem racjonalnego wyboru wykonawców wiedząc, że zawsze mogą uzyskać zapłatę od inwestora.
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE USTAWY O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH

Stanowisko odnosi się do ustawy w zakresie, w jakim dotyczy minimalnej odległości, w jakiej może być lokalizowana i budowana nowa zabudowa mieszkaniowa od istniejącej już elektrowni wiatrowej. Postulujemy o całkowite usunięcie z ustawy przepisów określających tę odległość, ponieważ to właścicielom oraz użytkownikom wieczystym gruntów należy pozostawić swobodę oceny i decyzji, co do zamieszkania w sąsiedztwie elektrowni.
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W ZAKRESIE ZASADNOŚCI POSTULOWANYCH ZMIAN DO RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

W ocenie PZFD, z treści cytowanych zapisów nie wynika ograniczenie praw deponenta, tak jak podniosło Ministerstwo Finansów. W treści Dyrektywy mowa o uprawnieniu deponenta jedynie co do kwoty, a nie rozporządzania tą kwotą, co jest w zupełności zgodne z propozycją PZFD. 
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM 

W ocenie PZFD projekt przewiduje znaczący wzrost ochrony środków klientów deweloperów na wypadek upadłości banku, w którym prowadzony był mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jest to w pełni zbieżne z wcześniejszymi propozycjami PZFD. 
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O WSTRZYMANIU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Wprowadzenie zasady w art. 2a UoKUR, w myśl której jedynie rolnicy indywidualni będą mogli nabywać nieruchomości rolne doprowadzi do drastycznego spadku podaży gruntów, które po przekształceniach, są przeznaczane na tereny budowlane. Należy wprowadzić mechanizmy, które zapewnią odpowiednią podaż gruntów inwestycyjnych w miastach.
PDF

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O REWITALIZACJI

PZFD wyraża zadowolenie z faktu podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kompleksowego ustawowego rozwiązania kwestii związanych z rewitalizacją polskich gmin. Zdaniem PZFD całkowicie niekorzystnym jest wykluczenie w projekcie podmiotów nakierowanych na osiągnięcie zysku z możliwości brania udziału w programach tworzenia zasobu budownictwa społecznego.
PDF