Warunki Techniczne

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także na stronach Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.