Tarcza Antykryzysowa. Ministerstwo Rozwoju uwzględniło postulaty PZFD ws. pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców!

26 marca 2020
Tarcza
Postulaty PZFD ws. pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców uwzględnione

Miło nam poinformować Państwa, że na mocy skierowanego dziś do Sejmu projektu noweli specustawy dotyczącej wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołanych przez niego sytuacji kryzysowych, z mocy prawa przedłużone zostaną zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Ustawodawca, przychylając się do propozycji Polskiego Związku Firm Deweloperskich, zdecydował o systemowym wydłużeniu okresu ważności zezwoleń na cały czas obowiązywania stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego), do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Analogicznie prolongowano okres pobytu osób przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej. 

Podobnie rozwiązano kwestię zatrudnionych na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W sytuacji, gdy koniec okresu pracy przypada na czas stanu epidemii lub zagrożenia, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę w okresie nieobjętym oświadczeniem – do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu powyższych stanów.  

W projekcie zaproponowano także przedłużenie terminów do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli wypadają one w czasie trwania wspomnianych powyżej stanów. Tak jak w innych przypadkach, dodatkowy okres wynosi 30 dni. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny, jeśli złoży on wniosek zgodnie z nowym terminem. 

W związku z ostatnimi wydarzenia dotyczącymi wybuchu pandemii Polski Związek Firm Deweloperskich pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju. Skrupulatnie zbieramy wszystkie informacje napływające od naszych członków, a następnie przekazujemy swoje wnioski i postulaty w formie cyklicznych raportów. Tak szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia jest możliwa także dzięki Państwa zaangażowaniu! W dalszym ciągu zachęcamy więc do dzielenia się spostrzeżeniami odnośnie funkcjonowania branży deweloperskiej w czasach kryzysu, co pozwoli na wskazanie ustawodawcy odpowiednich kierunków działania.