Image description

Certyfikat “Zielony Dom”

Certyfikat „Zielony Dom” to pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania. Powstał z potrzeby udostępnienia prostego, a zarazem ambitnego narzędzia dla deweloperów i inwestorów do podkreślenia jakości projektów mieszkaniowych oraz świadomego wpisania się w budownictwo ekologiczne w Polsce. 

Korzyści

Certyfikowanie nieruchomości mieszkaniowych niesie ze sobą szereg korzyści:
 • Prestiż – certyfikowanie Twoich projektów mieszkaniowych pozwoli Ci wyróżnić się na rynku nieruchomości – certyfikat PLGBC Zielony Dom jest jedynym polskim certyfikatem wyróżniającym domy o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.
 • Innowacyjność – certyfikując swoje projekty mieszkaniowe stajesz się liderem wspierającym transformację polskiego sektora budowlanego w kierunku zerowej emisji CO2.
 • Jakość – budowane przez Ciebie domy/osiedla posiadające certyfikat Zielony Dom, jak również sam proces ich budowy, stają się synonimem wysokiej jakości.
 • Edukacja – poprzez wprowadzanie na rynek certyfikowanych nieruchomości mieszkalnych wpływasz na wzrost świadomości ekologicznej swoich klientów. Zyskają również Twoi pracownicy, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zrównoważonego budownictwa.
 • Realizacja odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) – poprzez realizację kryteriów zawartych w certyfikacji, działasz z poszanowaniem środowiska naturalnego i dostarczasz nabywcom domy, które są nie tylko tańsze w utrzymaniu, ale też przyjazne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia.
Dowiedz się więcej i przeczytaj Informator dla Deweloperów!

Informator dla deweloperów
Image description

Obszary certyfikacji

W ramach certyfikacji Zielony Dom ocenie poddawane są takie obszary, jak:

 • ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ: ocenia się m.in. takie elementy, jak projektowanie zintegrowane, gospodarowanie odpadami, ocena techniczna budynku, monitorowanie zużycia nośników energii, przygotowanie podręcznika dla użytkowników.
 • MIEJSCE I LOKALIZACJA: kryteria ewaluacji to m.in. lokalizacja inwestycji, kształtowanie krajobrazu i zmniejszenie zanieczyszczenia światłem.
 • MATERIAŁY I ZASOBY: ocenia się materiały wykorzystywane do budowy z uwzględnieniem ich pochodzenia oraz wpływu na zdrowie i środowisko naturalne.
 • GOSPODAROWANIE WODĄ: w tym obszarze brane pod uwagę są m.in. takie kryteria, jak pomiar zużycia wody i zagospodarowanie wody deszczowej.
 • ZDROWIE I KOMFORT UŻYTKOWNIKA: ocenia się m.in. zastosowanie oznaczeń o zakazie palenia w częściach wspólnych, dostęp pomieszczeń do światła dziennego i otwieranych okien, badanie jakości wody i powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny.
 • OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII: weryfikacji poddaje się m.in. spełnienie wymagań zawartych w WT21 czy zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii.
 • INNOWACJE: w ramach tego obszaru punktowane są wszelkiego rodzaju rozwiązania innowacyjne zastosowane podczas budowy.
Image description

Proces certyfikacji

Proces przeprowadzenia certyfikacji ma na celu umożliwić spełnienie wyznaczonych dla Twojej inwestycji kryteriów. W tym celu będziesz ściśle współpracował z asesorem oraz zespołem projektowym. 

Jeśli rozważasz certyfikowanie swojej inwestycji, zgłoś się do jednostki certyfikującej na jak najwcześniejszym etapie prac, nawet przed wyborem lokalizacji. Projekty już rozpoczęte będą mogły ubiegać się o otrzymanie certyfikatu, ale będą podlegały tym samym wymaganiom, co projekty zgłoszone na najwcześniejszym możliwym etapie.

1. Planowanie zielonego projektu – ocena wstępna

Dzięki jej wykonaniu można oszacować możliwość uzyskania certyfikatu Zielony Dom. Na tym etapie zatrudniony przez Ciebie asesor spotyka się z Tobą, aby omówić projekt budynku, który zamierzasz zrealizować pod kątem ewentualnych możliwych do spełnienia kryteriów (lokalizacja, koncepcja otoczenia i wyposażenia budynku, poziom efektywności energetycznej itp.).

2. Rejestracja projektu

Kolejnym krokiem jest rejestracja projektu w jednostce certyfikującej – Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.

3. Umowa certyfikacyjna

Po zarejestrowaniu projektu, zatrudniony przez Ciebie asesor, we współpracy z zespołem projektowym oraz na podstawie informacji zebranych w ramach oceny wstępnej, definiuje osiągalne dla projektu kryteria. Następnie wspólnie uzgadniacie wszystkie kryteria obowiązkowe oraz dodatkowe, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego poziomu certyfikatu.

Kiedy kryteria dla Twojej inwestycji są już jasno zdefiniowane, następuje podpisanie umowy certyfikacyjnej z jednostką certyfikującą PLGBC oraz wnoszona jest opłata za precertyfikację, zgodna z aktualną tabelą opłat. Po podpisaniu umowy będziesz mógł rozpocząć promocję swojej inwestycji jako precertyfikowanej, informując potencjalnych nabywców o zielonych kryteriach, które są realizowane w ramach projektu.

4. Doradztwo w procesie certyfikacji PLGBC Zielony Dom

Zatrudniony przez Ciebie asesor doradza zespołowi projektowemu i nadzoruje proces budowy pod kątem wyznaczonych kryteriów w trakcie całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku. Proces ten ma zapewnić, że inwestycja spełni lub wykroczy poza ustalone kryteria.

5. Przyznanie certyfikatu Zielony Dom

W trakcie i po zakończeniu procesu budowy asesor kompletuje dokumentację potwierdzającą spełnienie wyznaczonych kryteriów i przekazuje ją do jednostki certyfikującej PLGBC.

Na tym etapie jesteś zobowiązany do wniesienia opłaty za certyfikację, zgodnej z aktualną tabelą opłat. Po dokonaniu weryfikacji jednostka certyfikująca przyznaje inwestycji certyfikat na odpowiednim poziomie.

6. Włączenie certyfikowanego projektu do programu Zielona Hipoteka

Projekty zarejestrowane w programie certyfikacji PLGBC Zielony Dom, zostają zgłoszone do banków partnerskich po podpisaniu przez inwestora/dewelopera umowy certyfikacyjnej, w celu weryfikacji i włączenia ich do programu Zielona Hipoteka. Udział danego projektu w programie zwiększy siłę nabywczą potencjalnych nabywców, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na popyt na certyfikowane zielone domy.

7. Udzielenie preferencyjnego kredytu hipotecznego nabywcy certyfikowanego domu

Procedura ubiegania się o preferencyjny kredyt hipoteczny na certyfikowany dom/mieszkanie jest taka sama, jak przy ubieganiu się o standardowy kredyt hipoteczny. Potencjalny nabywca nieruchomości włączonej do programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka udaje się do wybranego banku partnerskiego w celu weryfikacji możliwości otrzymania takiego kredytu. Decyzja o przyznaniu preferencyjnego kredytu hipotecznego leży wyłącznie w gestii banku, deweloper oraz jednostka certyfikująca PLGBC nie mają na nią żadnego wpływu. Informacja o bankach partnerskich będzie udostępniana nabywcom przez inwestorów/deweloperów certyfikujących swoje inwestycje oraz na stronie internetowej jednostki certyfikującej PLGBC.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Za opracowanie certyfikacji odpowiada niezależna organizacja pozarządowa  – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, działająca na rzecz rozwoju zielonego budownictwa, w konsultacji z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi ekspertami. 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. 

Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę. 

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council

Więcej informacji:
Dorota Bartosz
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel. 693 697 946
Image description