Image description

Certyfikat “Zielony Dom”

Certyfikat „Zielony Dom” to pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania. Powstał z potrzeby udostępnienia prostego, a zarazem ambitnego narzędzia dla deweloperów i inwestorów do podkreślenia jakości projektów mieszkaniowych oraz świadomego wpisania się w budownictwo ekologiczne w Polsce. 

Korzyści

Certyfikowanie nieruchomości mieszkaniowych niesie ze sobą szereg korzyści:
 • Prestiż – certyfikowanie Twoich projektów mieszkaniowych pozwoli Ci wyróżnić się na rynku nieruchomości – certyfikat PLGBC Zielony Dom jest jedynym polskim certyfikatem wyróżniającym domy o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.
 • Innowacyjność – certyfikując swoje projekty mieszkaniowe stajesz się liderem wspierającym transformację polskiego sektora budowlanego w kierunku zerowej emisji CO2.
 • Jakość – budowane przez Ciebie domy/osiedla posiadające certyfikat Zielony Dom, jak również sam proces ich budowy, stają się synonimem wysokiej jakości.
 • Edukacja – poprzez wprowadzanie na rynek certyfikowanych nieruchomości mieszkalnych wpływasz na wzrost świadomości ekologicznej swoich klientów. Zyskają również Twoi pracownicy, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zrównoważonego budownictwa.
 • Realizacja odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) – poprzez realizację kryteriów zawartych w certyfikacji, działasz z poszanowaniem środowiska naturalnego i dostarczasz nabywcom domy, które są nie tylko tańsze w utrzymaniu, ale też przyjazne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia.
Dowiedz się więcej i przeczytaj Informator dla Deweloperów!

Informator dla deweloperów
Image description

Obszary certyfikacji

W ramach certyfikacji Zielony Dom ocenie poddawane są takie obszary, jak:

 • ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ: ocenia się m.in. takie elementy, jak projektowanie zintegrowane, gospodarowanie odpadami, ocena techniczna budynku, monitorowanie zużycia nośników energii, przygotowanie podręcznika dla użytkowników.
 • MIEJSCE I LOKALIZACJA: kryteria ewaluacji to m.in. lokalizacja inwestycji, kształtowanie krajobrazu i zmniejszenie zanieczyszczenia światłem.
 • MATERIAŁY I ZASOBY: ocenia się materiały wykorzystywane do budowy z uwzględnieniem ich pochodzenia oraz wpływu na zdrowie i środowisko naturalne.
 • GOSPODAROWANIE WODĄ: w tym obszarze brane pod uwagę są m.in. takie kryteria, jak pomiar zużycia wody i zagospodarowanie wody deszczowej.
 • ZDROWIE I KOMFORT UŻYTKOWNIKA: ocenia się m.in. zastosowanie oznaczeń o zakazie palenia w częściach wspólnych, dostęp pomieszczeń do światła dziennego i otwieranych okien, badanie jakości wody i powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny.
 • OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII: weryfikacji poddaje się m.in. spełnienie wymagań zawartych w WT21 czy zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii.
Image description

Proces certyfikacji

Proces przeprowadzenia certyfikacji ma na celu umożliwić spełnienie wyznaczonych dla Twojej inwestycji kryteriów. W tym celu będziesz ściśle współpracował z audytorem oraz zespołem projektowym. 

Jeśli rozważasz certyfikowanie swojej inwestycji, zgłoś się do jednostki certyfikującej na jak najwcześniejszym etapie prac, nawet przed wyborem lokalizacji. Projekty już rozpoczęte będą mogły ubiegać się o otrzymanie certyfikatu, ale będą podlegały tym samym wymaganiom, co projekty zgłoszone na najwcześniejszym możliwym etapie. 

1. Planowanie zielonego projektu 

Sugeruje się, aby inwestor/deweloper rozważający ubieganie się o certyfikat Zielony Dom dla planowanej inwestycji mieszkaniowej, przeprowadził ocenę wstępną projektu pod kątem określonych wymagań w certyfikacie (lokalizacja, koncepcja otoczenia i wyposażenia budynku, poziom efektywności energetycznej, itp.). 

2. Rejestracja projektu 

Inwestor/deweloper decydujący się na proces certyfikacyjny zobowiązany jest do rejestracji projektu w jednostce certyfikującej PLGBC oraz dokonania opłaty rejestracyjnej. 

3. Konsultacje z audytorem i wybór kryteriów 

Inwestor/deweloper wraz z akredytowanym przez PLGBC audytorem (osobno zatrudniony przez inwestora/dewelopera), we współpracy z zespołem projektowym, dokonują wyboru kryteriów dla danej inwestycji mieszkaniowej, koniecznych do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego poziomu certyfikatu. 

4. Umowa certyfikacyjna 

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacyjnego inwestor/deweloper podpisuje z PLGBC (jednostką certyfikującą) umowę certyfikacyjną oraz wnosi opłatę pre-certyfikacyjną, zgodną z aktualną tabelą opłat. Po podpisaniu dokumentu oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów przez PLGBC, inwestor/deweloper może rozpocząć promocję swojego projektu jako pre-certyfikowanego, informując potencjalnych nabywców o zielonych kryteriach, które realizuje w ramach projektu. 

5. Doradztwo i nadzór Audytora 

Audytor (osobno zatrudniony przez inwestora/dewelopera) doradza zespołowi projektowemu w trakcie całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku, w celu doprowadzenia do pomyślnego wypełnienia wyznaczonych dla inwestycji kryteriów. Zakres współpracy pomiędzy audytorem i inwestorem/deweloperem określany jest przez obie strony. Proces doradztwa i nadzoru ma na celu zapewnienie, że inwestycja mieszkaniowa spełni lub wykroczy poza ustalone kryteria. 

6. Przyznanie certyfikatu ZIELONY DOM 

Po zakończeniu realizacji inwestycji, audytor przedstawia PLGBC wszystkie potwierdzenia spełnienia kryteriów uzgodnionych w umowie certyfikacyjnej, a inwestor/deweloper wnosi opłatę za certyfikację zgodną z aktualną tabelą opłat. Następnie PLGBC dokonuje weryfikacji dostarczonej przez Audytora dokumentacji i na tej podstawie podejmuje decyzję o nadaniu certyfikatu Zielony Dom na odpowiednim poziomie (Poziom 1 do 4). Inwestor/deweloper otrzyma ostateczną kartę wyników oraz powiadomienie o pomyślnie zakończonym procesie certyfikacji. 

7. Włączenie certyfikowanej inwestycji mieszkaniowej do programu preferencyjnego kredytowania 

Po podpisaniu umowy certyfikacyjnej oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów, inwestycja zarejestrowana w procesie certyfikacji Zielony Dom, zostanie zgłoszona do banków partnerskich, w celu włączenia jej do programu preferencyjnego kredytowania dla nabywców. 

Lista banków partnerskich (jest stale aktualizowana): 

https://plgbc.org.pl/certyfikacja-zielony-dom/chce-wybudowac-certyfikowany-zielony-dom/#czd_kredyty

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Za opracowanie certyfikacji odpowiada niezależna organizacja pozarządowa  – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, działająca na rzecz rozwoju zielonego budownictwa, w konsultacji z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi ekspertami. 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. 

Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę. 

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council

Więcej informacji:
Dorota Bartosz
e-mail: dbartosz@plgbc.org.pl
tel. 693 697 946
Image description