Użytkowanie wieczyste. Mamy interpretację MRPiT – zabudowa jednej działki ewidencyjnej pozwala przekształcić całą nieruchomość!

18 lutego 2021
Kopia Opinia-80
Sukces Polskiego Związku Firm Deweloperskich! Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii potwierdziło interpretację związku.

PZFD od dłuższego czasu podnosił w prezentowanych pismach i opiniach, że pojęcie nieruchomości na kanwie tzw. ustawy przekształceniowej, powinno opierać się na definicji zawartej w przepisach kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pojęcie nieruchomości powinno być rozumiane przez pryzmat wieczystoksięgowy, a zatem jedna księga wieczysta = jedna nieruchomość. Przyjęcie takiej interpretacji pozwala przyjąć – pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek – że zabudowa jednej z działek ewidencyjnych objętych księga, będzie prowadzić do przekształcenia całej nieruchomości. Dotyczy to również projektów komercyjnych w sytuacji, gdy część projektu na jednej z działek ewidencyjnych stanowi inwestycję mieszkaniową. 

Odmienny, błędny pogląd przyjął m. in. SA w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 403/20), który stwierdził, iż „(…) samo ustalenie, że wniosek dotyczy jednej nieruchomości nie oznacza automatycznie, że zabudowanie tej nieruchomości choć jednym budynkiem wywołuje z  mocy prawa skutek w  postaci jej przekształcenia w  całości w  prawo własności w sytuacji, gdy w skład nieruchomości wchodzi więcej niż jedna działka.” 

W odpowiedzi na prośbę PZFD o interpretację, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przysłało pismo, które uchyla wszelkie wątpliwości w tym względzie i jest zgodne z linią prezentowaną przez naszą organizację. Prezentujemy fragment przesłanego pisma: 

Zgodnie z intencją projektodawcy, do wykładni pojęcia nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o przekształceniu […] stosować należy definicję zawartą w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 z późn. zm.). W tym stanie rzeczy, ocena spełnienia przesłanek przekształcenia powinna odbywać się w odniesieniu do całego gruntu uregulowanego w jednej księdze wieczystej, bez względu na istniejący w jego obrębie podział ewidencyjny.